Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Centrum služieb občanov na MsÚ   /   Tlačivá a formuláre

Tlačivá a formuláre

Zoznam tlačív a formulárov
1. Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka
2. Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
3. Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu
4. Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
5. Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
6. Žiadosť FO - uzávierka MK
7. Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
8. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia  
9. Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
10. Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku
11. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
12. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
13. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné
14. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
15. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie
16. Žiadosť PO, živnostníci – umiestnenie informačného stánku
17. žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
18. žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
19. žiadosť o zmenu individuálnej licencie
20. žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku
21. Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP  
22. Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu
23. Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky
24. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby  
25. Žiadosť o dotáciu  
26. Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
27. Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta
28. Žiadosť o odpis z registra trestov
29. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS  
30. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
31. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu.
32. Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti
33. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  
34. Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka  
35. Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni
36. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby  
37. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby
38. Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
39. Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby
40. Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
41. Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia
42. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením  
43. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu  
44. Žiadosť o reklamné, informačné a propagačné zariadenie  
45. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov  
46. Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš  
47. Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu  
48. Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla  
49. Žiadosť o uzavretrie manželstva
50. Žiadosť o výpis z registra trestov
51. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
52. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta
53. Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu  
54. Žiadosť o vyvlastnenie
55. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  
56. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  
57. Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby  
58. Žiadosť o zmenu v užívaní stavby
59. Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla  
60. Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
61. Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
62. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
63. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
64. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
65. Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
66. žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
67. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
68. žiadosť o preúčtovanie úhrady (TKO)
69. žiadosť o vrátenie preplatku (daň z nehnuteľností)
70. žiadosť o vrátenie preplatku (TKO)
71. žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
72. žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR
73. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
74. čestné vyhlásenie - opakované uzavretie nájomnej zmluvy
75. Čestné vyhlásenie FO
76. Čestné vyhlásenie nájomcov
77. Čestné vyhlásenie PO
78. Daňové priznanie k dani z nehnuteľosti FO a PO
79. Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie  
80. Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí
81. Hlásenie o sťahovaní - vzor
82. návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
83. Návrh na povolenie zmeny užívania stavby  
84. Návrh na vydanie územného rozhodnutia  
85. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  
86. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby  
87. Návrh na vyvlastnenie  
88. Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
89. Nahlásenie čiernej skládky
90. Odhlasovací lístok - vzor
91. Odhlasovací lístok - vzor
92. Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
93. Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta
94. Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
95. Ohlásenie drobnej stavby  
96. Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby  
97. Ohlásenie reklamnej stavby  
98. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác  
99. ohlásenie stavebných úprav bytu  
100. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba
101. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
102. Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
103. Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy
104. Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
105. Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
106. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP
107. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na VP
108. Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
109. Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby
110. oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb
111. Oznámenie o prerušení - zrušení dane za ubytovanie, prípadne o zmene bydliska  
112. oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
113. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb
114. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
115. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
116. Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor
117. Oznámenie o umiestnení nevýherného hracieho prístroja
118. Oznámenie o umiestnení predajného automatu
119. oznámenie o zmene sídla prevádzkarne
120. oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
121. oznámenie o zrušení prevádzkarne
122. Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
123. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
124. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
125. oznamovacia povinnosť - ubytovanie - k poplatku za komunálny odpad  
126. Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)  
127. Oznamovacia povinnosť športového podujatia  
128. Povolenie na predaj výrobkov - právn. osoba
129. príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu  
130. Prihláška dieťaťa do materskej školy  
131. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
132. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
133. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
134. Priznanie k dani za psa
135. Priznanie k miestnemu poplatku - občan
136. Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba
137. Súhlas so spracovaním osobných údajov
138. Správa o realizácii podujatia  
139. Vyúčtovanie dotácie na šport, kultúru  
140. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
141. Zápis o úmrtí
142. Zápis o narodení
143. Zápis o uzavretí manželstva
144. Zápisný lístok - detské jasle
145. zrušenie trvalého pobytu