Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Zastupiteľstvo   /   Rokovací poriadok

Rokovací poriadok

Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš  na základe ustanovenia § 11 ods. 4. písm. k) v nadväznosti  na ust. § 12 ods. 12  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  a Štatútu  mesta Liptovský Mikuláš   s c h v a ľ u j e  tento
 

ROKOVACÍ  PORIADOK
MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA
V LIPTOVSKOM  MIKULÁŠI

 

dokument vo formáte .pdf (16.2.2017)